Parrhêsia

 

Gezien communicatie het allerbelangrijkste is in het werkende leven en gesteld dat voor een optimale communicatie basiswaarden als waarheid en rechtvaardigheid essentieel zijn, is filosofie een belangrijk vak. Het is bovendien niet alleen de oorsprong van de wetenschap, die begon met filosofen die zichzelf en anderen vragen stelden, maar ook de manier voor de kennis om vooruit te komen; met vernieuwende ideeën die ontstaan na het diepere (zelf)onderzoek.

Een interessant onderdeel van de filosofie, het ‘vrijmoedig de waarheid spreken’ (Grieks: parrhêsia) is iets wat individuen vooruit kan helpen in van nature vaak neerdrukkende, achteruitwerkende instituties. Kritiek leveren in die instituties op misstanden die meerderheden vaak in stand willen houden is belangrijk voor zowel het individu dat die kritiek levert als die instituties en een goede kennis van en bedrevenheid in de filosofie, waaronder de parrhêsia, kan helpen om als individu op effectieve wijze bij te dragen aan de vooruitgang.

Onze suboptimale, want uitsluitend op meerderheden gebaseerde democratische systeem houdt echter niet zo van parrhêsia. Wat dat betreft zijn we niet zoveel opgeschoten sinds de oorsprong van onze democratie, het oude Griekse Athene, waar de meerderheid er ook al niet zo van hield. Want wat Socrates in ‘De Apologie‘ zei geldt in onze tijd nog steeds: ‘Neemt u het mij alstublieft niet kwalijk dat ik de waarheid zeg: want niemand zal het er levend afbrengen die zich eerlijk (gnêsiôs; ‘uit nobele motieven’) wil verzetten tegen een massa, zomin hier als elders, en die wil verhinderen dat er in de staat onrecht en onwettelijkheid wordt gepleegd.’1 Socrates verwijst in de Apologie daarmee naar het gevaar voor het individu wanneer hij de waarheid spreekt. Hij gaf zichzelf in datzelfde boek ook het volgende antwoord op de vraag waarom hij nooit politiek actief was geweest: ‘Had ik, lang geleden, gepoogd aan politiek te doen, dan was ik sinds lang een verloren man geweest’.

Maar parrhêsia is niet alleen van levensbelang voor onze gekozen democratische vertegenwoordigers. Ook een universiteit van enig niveau kan niet zonder haar bestaan. De Maagdenhuisbezetting van 2015 viel bijvoorbeeld misschien niet zonder reden samen met een reorganisatie bij de vakgroep algemene cultuurwetenschappen; inderdaad: de vakgroep waar de studie filosofie onderdeel van uitmaakt. Door het rendementsdenken had bij de heren bestuurders van de UvA namelijk het misverstand post gevat dat het aantal studenten een verband zou hebben met de kwaliteit van het onderwijs.

Tijdens die bezetting durfde welgeteld één docent aan de UvA echt op te staan; Rudolf Valkhoff, een docent die zich beriep op zijn academische vrijheid om de kwaliteit van het onderwijs in ‘culturele patronen in cultuurgeschiedenis’ te beschermen en te bevorderen – overigens slechts om vervolgens na een fopproces rücksichtslos geofferd te worden aan het systeem en haar angst voor de waarheid. Vlak voor zijn pensioengerechtigde leeftijd werd Valkhoff nog even ontslagen door de universiteit, onder het mom van dat hij niet mee zou hebben willen werken aan ‘hervormingen’ van het onderwijs.

Ongetwijfeld vonden de heren en dames in het systeem stiekem gewoon dat Valkhoff, net als Socrates, de jeugd bedierf, want hun onderbewuste dacht natuurlijk vooral aan de eigen machtspositie, die niet gebaat was bij de parrhêsia zoals Valkhoff die bedreef. Valkhoff kwam met zijn studenten in opstand tegen het ‘rendementsdenken op de universiteit, met alle perverse prikkels ervan’ en de er altijd mee gepaard gaande ‘angscultuur’. 

Ik heb in Nederland tot nu toe niemand publiekelijk voor Valkhoff zien opstaan. Maar ik ben dan ook, met uitzondering van Frontaalnaakt, al sinds lang gestopt de Nederlandse media actief te volgen. Voor de zekerheid, opdat het belang en de moed tot waarheid van Valkhoff niet vergeten wordt, betuig ik daarom vandaag alsnog mijn steun aan iemand die niet alleen de parrhêsia beoefende op Oud Griekse wijze en daarmee opkwam voor individuen in plaats van voor het neerdrukkende, achteruitwerkende systeem – en dus, zoals het hoort bij de ware parrhêsia, met gevaar voor eigen hachje, maar ook opkwam voor het belang van de kwaliteit van het onderwijssysteem zelf. 

Een systeem dat, hoe ouder het wordt, schijnbaar volgens een natuurwet, namelijk de wet van de meerderheid, steeds meer in handen lijkt te komen van egoïstische dictators, die tegenwoordig door hun monomane rendementsdenken, goed samen te vatten zijn met de overkoepelende term neoliberalen. En Maarten van Rossem had gelijk met zijn oproep dat we het neoliberalisme nu eindelijk maar eens ten grave moesten dragen.

Dat kan door filosofie, naar Frans voorbeeld, op te nemen als verplicht vak in iedere school-fase en bij ieder schooltype, maar ook door als individu filosofisch waarheids-onderzoek als levenswijze te adopteren, omdat iedereen een filosoof kan zijn. Ook en misschien wel vooral als je niet alleen informatie door en over andere filosofen aangereikt hebt gekregen, maar bovendien het goede voorbeeld van de parrhêsia live in actie hebt gezien, bij een goede collega-filosoof zoals Rudolf Valkhoff; onze eigen Socrates.

 

Plato, Apologie, 31d-e

Het ethisch onderscheid van de besten

 

Voor iedereen die onze democratie een warm hart toedraagt is het maken van een ethisch onderscheid, of zoals Aristoteles het al noemde: het probleem van de beste in de democratie1, belangrijk.

Of het nu Jakobijnen, nazi’s, fanatiek religieuzen, nationalisten, neoliberalen, alt right-types, neo-fascisten of oikofielen zijn, met al die verschillende clubjes probeert de conservatieve fanaticus een neerdrukkend systeem te misbruiken om macht te verkrijgen. Vaak met een combinatie van xenofobie, monomaan rendementsdenken en leugens als enige leidraad.

De conservatieve fanaticus wil houden wat hij heeft en is bang voor de enge, want sterkere, Ander. Deze twee hoofdlijnen in de psyche van de conservatieve fanaticus zijn stevig gefundeerd op het misverstand dat beschaving iets zou zijn dat stilstaat.

Dat misverstand heeft te maken met zijn slechte intenties. Die intenties zijn het overtuigen van een publiek zonder enige interesse in de relatie tussen zijn woorden en zijn waarheid. De conservatieve fanaticus in de politiek is een demagoog; hij spreekt niet transparant zijn eigen waarheid uit, maar zegt wat hij denkt dat zijn publiek wil horen, met als enige doel macht door zoveel mogelijk volgers.

Conservatieve fanatici die fanatiek conservatieve gedachten van hun achterban duidelijk weten te benoemen worden op handen gedragen – zolang hun retoriek niet tot minder volgers voor het xenofobe clubje van dienst leidt. Het hogere doel; het verkrijgen van macht om minderheden neer te drukken mag niet lijden onder de toch zo prettig xenofobe retoriek die het inferieure kuddedier op de golven van de haat doet denken dat hij beter is dan de Enge Ander.

Ook in onze versie van democratie geldt voor een groot deel van de volksvertegenwoordigers dat ze zich niets gelegen laten liggen aan de waarheid zodra er volgers en dus macht te verdienen zijn. Dat onze democratie suboptimaal is heeft precies daar mee te maken. De op macht gebaseerde ‘visie’ heeft geen interesse in waarheid en dus ook niet in het nemen van op inzicht gebaseerde besluiten voor de vooruitgang van individuen.

Het ‘draagvlak’ is heilig geworden in een democratie die draait op het idee dat het aantal mensen dat iets vind belangrijker is dan wat die mensen vinden. De kwaliteit is in onze democratie vaak ondergeschikt aan de kwantiteit en het populisme, met alle gevaarlijke gevolgen van dien.

Het zijn bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd altijd politici die na de nodige demagogie met een meerderheid van partijen besluiten om oorlog te gaan voeren. De individuele burger wordt zo via de parlementaire democratie misbruikt om de xenofobe bloeddorst van regeringsleiders democratische legitimatie te geven.

In werkelijkheid is oorlog namelijk altijd een heel persoonlijk ego-project van de baas van een land. Niet burgers met een bepaalde nationaliteit voeren oorlog, maar een regeringsleider die persoonlijk belang heeft bij het onderdrukken van de Enge Ander; degene die bestaande machtsstructuren bedreigt. Dit is de kern van het probleem Staat: om de staat in stand te houden worden degenen waar staten voor bedoeld zouden moeten zijn in veel gevallen onderdrukt en in het geval van oorlog zelfs gedood.

Voordat een oorlog wordt gestart wordt op retorische wijze door politici snel ‘bewijs’ gevonden voor iets dat die oorlog ‘rechtvaardigt’, waarna het afslachten van onschuldige burgers kan beginnen. Uiteraard wel netjes conform de conventie van Genève.

Tijdens de oorlog laat men dan weten dat er allerlei positief nieuws te melden is over het bloedvergieten: ‘precisie’ bombardementen bijvoorbeeld waardoor ‘zoveel mogelijk’ burgerslachtoffers worden voorkomen. Terwijl diezelfde bombardementen desondanks altijd weer resulteren in vele dode burgers. Wat vooral preciezer lijkt te worden is de dodelijkheid van het wapentuig.

Maar er is ook goed nieuws. Het gaat in onze tijd haast ongemerkt steeds meer om wat je zegt dan om vanuit welke machtspositie je iets zegt. De belangrijke taak die de media nu vervolgens heeft is te zorgen dat ze het goede voorbeeld gaat geven aan onze democratie door een ethisch onderscheid te gaan maken in welke woorden wel en welke geen podium verdienen.

Op die manier kan de media partij-politici namelijk misschien doen inzien dat onze democratie door hen verbetert kan worden door kiezers in de toekomst te laten stemmen op onafhankelijke kandidaten; die door hun goede inzicht hebben aangetoond de besten te zijn – oftewel het meest geschikt te zijn als democratisch vertegenwoordiger.

Hiermee samenhangend zou het goed zijn als dat stemmen op democratische vertegenwoordigers laagdrempeliger gemaakt werd. Kiezers zouden bijvoorbeeld in de toekomst bij alle verkiezingen via een digid-achtig account online hun stem kunnen uitbrengen naar aanleiding van een transparante online presentatie door diegenen die hen democratisch willen vertegenwoordigen

Dat het hierbij de bestaande volksvertegenwoordigers zelf zijn die zullen moeten besluiten tot het verbeteren van die democratie door zichzelf aan een transparante, kwalitatieve selectie bloot te stellen, met de kans dat de besten hun plaats innemen, maakt de kans op een snelle verbetering van onze democratie er echter niet groter op.

 

1Aristoteles, Politica, Boek III, Hoofdstukken 10-13

Wil tot Waarheid

 

Het gevaarlijkste aan fascisme is dat een fascist vooral een hekel heeft aan zichzelf

Een fop-intellectueel is vrij eenvoudig te herkennen. Hij probeert vaak een alliantie met meerderheden te sluiten door gebruik te maken van de xenofobie van het kuddedier tegenover minderheden. Fop-intellectuelen in de politiek zijn juist daarom zo gevaarlijk: hun machtsbasis wil uiteindelijk af van alles dat afwijkt van de kudde. Niets menselijks is het kuddedier vreemd wanneer hij verzuimt boven die kudde uit te springen en meedoet met het neerdrukken van afwijkende (groepen van) individuen. Zoals het beroemde experiment in de Stanford gevangenis al bewees: de rol die je speelt, beïnvloedt je gedrag.

Het buigen voor de kuddemoraal is een teken van beschaving; omdat wij helemaal geen kuddedier zijn. We hebben ons aan laten praten dat we het zijn; door het neoliberalisme. Eén van de grootste prestaties van dat neoliberalisme is dan ook het opdienen van barbarisme als een hogere vorm van beschaving. Het neoliberalisme hecht alleen waarde aan het vrije individu zolang dat individu een volgzame burger en consument is; zolang hij geen gevaar vormt voor het systeem.

Ondertussen presteren sommige neoliberalen het om te beweren dat de westerse mens steeds minder sociaal, want steeds individualistischer, aan het worden is. Dit misverstand, dat de individualisering van de samenleving een probleem zou zijn, wordt door het kuddedier gekoesterd met maar één doel: het terugduwen van vrije individuen in de kudde. Gelukkig weten die vrije individuen wel beter: voor succesvolle sociale samenlevingen met gelukkige individuen moet juist het individu centraal staan — en niet de groep.

Een kuddedier hoeft zichzelf in de veiligheid van de kudde niet te leren kennen en zal zichzelf in die kudde nooit in de juiste richting kunnen ontwikkelen, omdat vrije individuen altijd weg willen uit de kudde. Wat het kuddedier daarmee vooral doet is zijn kracht als individu onderschatten. Soms uit welbegrepen eigenbelang: als zijn talenten voor visie, inzicht en lef slecht ontwikkeld zijn, kan het gunstig lijken om op te gaan in de, oppervlakkig gezien (qua aantal), sterkere kudde dan boven die kudde uit te springen – en niet bang te zijn voor het gevaar van het – in je eentje – kiezen voor een onbekende weg, om op zoek te gaan naar een onbekende wereld – door jezelf in alle vrijheid te ontwikkelen – en jezelf nog eens te laten verrassen door open eindjes.

Waaraan je kunt zien dat neoliberalisme en xenofobie hand in hand gaan is het feit dat dezelfde neoliberale politici die onder het mom van het ‘bevrijden van individuen’ besloten tot het gooien van bommen op verre buitenlanden als Afghanistan, Irak, Libië en Syrië, die individuen niet alleen juist doodden met hun bommen, maar hen – toen zij in reactie op de bommen met gevaar voor eigen leven het ‘vrije’ westen probeerden te bereiken, ook uit alle macht tegenhielden. De gemiddelde neoliberaal houdt niet zo van verrassingen; hoe goed ze ook te voorspellen zouden zijn geweest.

Opeens waren die zogenaamd bevrijde individuen dus een gevaar geworden voor ‘Fort Europa’ en haar superieure ‘joods-christelijke’ cultuur, die dankzij de verlichting het walhalla, de ratio had bereikt en na de industriële revolutie en die geweldige globalisering zelfs een wereldwijde, neoliberale economie…en andere waanbeelden. En die ‘gevaarlijke’ immigranten (lees: ze hebben een andere religie) waren slechts ‘gelukszoekers’ (lees: ze willen graag werken) – maar ze hadden natuurlijk vooral andere roots, een andere cultuur, zwart haar en bruine ogen. Die mochten natuurlijk niet zomaar het grondgebied van zijn Staat binnenwandelen, dingen die de neoliberale politicus als het eigendom van hem en zijn kudde beschouwd. Nee, de mens, hoewel van nature een nomadische soort, mag zich niet meer overal waar hij dat wenst vestigen; dat zou immers het hele concept Staat op zijn kop zetten. De immigrant, die buitenstaander die de xenofoob tot gevaarlijk bestempelt, omdat hij afwijkt van de kudde, mag zichzelf – en daarmee de kudde – vooral niet ontwikkelen.

Aan de basis van vrijwel ieder gewapend conflict staat hetzelfde misverstand, dat gretig wordt misbruikt door xenofobe politici en journalisten. Dat misverstand komt neer op conservatieve fanatici die, onder invloed van dezelfde xenofobe, nationalistische gevoelens die leidden tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog, per abuis door de kudde worden aangezien voor hun leider. Het mechanisme hierachter vind plaats in de psyche van het kuddedier dat, gevoelig als de mens is voor alles wat riekt naar beschaving, de neiging heeft structuren die bovenop de ratio zijn gebouwd te omarmen – en collega kuddedieren die, ook al is het puur voor het eigen gewin, vanaf de top van de apenrots aan de touwtjes trekken, per abuis voor hun leider aan te zien.

Wat nog niet zo goed ontwikkeld is in de mens is een juist onderscheidingsvermogen voor wat een hoger beschavingsniveau eigenlijk is. Vaak wordt dat onderscheidingsvermogen beperkt door de overheersende, maar suboptimale cultuur. Zo zien we gebeuren dat, hoewel de mens van nature een solitair levend dier is, oftewel een dier dat van nature nooit in een groter verband dan zijn familie wil leven, door het feit dat hij het contact met de natuur, zijn natuur, verloren is, vaak de neiging heeft achter een door xenofoben aangevoerde kudde aan te hollen. Het feit dat die xenofoben de verkeerde kant op gaan; de kant van nationalisme, uitsluiting, ongelijke kansen, achterkamertjespolitiek, machtswellust, milieuvervuiling, honger, geweld en oorlog, maakt daarbij niet uit; zolang het kuddebrein maar voldoende gestimuleerd wordt door de nihilistische roep van de meerderheid.

De belangrijkste voorwaarde voor het kuddebrein om verblind te raken door de kuddemoraal van xenofobe leiders is door, vooral in de media, te suggereren dat die xenofobe leiders ook politieke leiders zouden kunnen zijn, daarbij rijkelijk puttend uit allerhande spookverhalen over een vaak niet eens bestaande vijand. Maar xenofobe politici zijn alleen geschikt om chaos en geweld te creëren. Niet omdat ze talent voor leidinggeven hebben, maar omdat het een self fullfilling prophecy is. Als je om gekozen te worden al die tijd hebt geroepen dat we ‘eraan gaan door al die buitenlanders’ dan zou het wel heel vreemd zijn als je de afwijkende Ander niet genadeloos zou aanpakken op het moment dat je gekozen bent. Dat verwacht de kudde immers van je. Dat vervolgens een reactie volgt van degenen die neergedrukt worden door de ‘frisse wind in de politiek’, met alle gevolgen van dien, kan een kind bedenken.

De echte leiders, de Avant-garde van intellectuelen in iedere samenleving, lopen dan ook altijd juist achteraan, net buiten de kudde, om het overzicht te bewaren en de kudde bij te sturen wanneer die weer eens in volle vaart op een afgrond af rent. Echte leiders geloven bovendien nog in het belang van tolerantie tegenover minderheden – en andere objectieve waarheden.

Wanneer je net als veel politici denkt dat jouw visie ‘de’ waarheid wordt als zoveel mogelijk mensen jouw machtspositie steunen wordt je leven meer een lijdensweg… dan de weg van een leider. Misschien moeten we daarom maar eens af van Nietzsche’s ‘Wil tot Macht’ als belangrijkste drijfveer van de mens.

De werkelijkheid is namelijk dat in de mens een veel sterkere drijfveer zit dan die wil tot macht; iets dat 2000 jaar ‘joods-christelijke’ cultuur niet heeft kunnen uitroeien: de Wil tot Waarheid. Wanneer we beter leren die wil tot waarheid aan te spreken zullen we weer vooruit gaan, zonder xenofobie en andere onnodige angsten. Dan laten we ons niet meer misleiden door de xenofobe demagogen. Dan oefenen we zelf invloed uit op ons lot; door onszelf voortdurend te ontwikkelen, in een eeuwige zoektocht naar de waarheid.

Kuddemoraal

 

Xenofobie is een eigenschap gebaseerd op angst, die ontstaat door het generaliseren van individuele ervaringen en overtuigingen naar zaken als groepen van individuen, die op basis van gezamenlijke kenmerken zoals een gelijkend uiterlijk en een gedeelde cultuur, religie of afkomst worden onderscheiden. Het onderscheiden van verschillende kwaliteitsniveau’s in de overheersende culturen van gebieden is geen xenofobie, maar beschaving.

 

Nederland bestaat uit diverse landstreken, met allemaal zo hun eigen overheersende cultuur. Die culturen zijn opgebouwd uit de geografie van een streek, haar geschiedenis en haar toekomst, uit het beschavingsniveau van de individuen die er wonen en de structuren die hen omhullen.

Ik ben geboren in de Achterhoek, in Groenlo om precies te zijn. Toch zou ik mezelf niet zo gauw een Achterhoeker noemen. Maar waarom eigenlijk niet? Misschien komt het wel omdat ik inmiddels een groter deel van mijn leven niet meer in de Achterhoek woon. Of omdat ik de als typisch Achterhoeks bekend staande zaken zoals de Zwarte Cross of Normaal nu niet bepaald zie als het toonbeeld van goede smaak.

Maar ook het landschap werkt niet echt mee in de Achterhoek. Zelfs eiken zijn er wat deprimerende bomen. Het zijn er veel en ze zijn altijd zo netjes in rijen aangeplant. Vrijwel overal heb je verharde wegen maar er zijn op het platteland weinig fietspaden, en alle wegen lijken naar huizen te leiden waar je geen boeken aantreft, en dus geen ideeën voor de toekomst. Men leeft in het nu, haast onbewust van het feit dat men leeft.

Want leven we eigenlijk wel als we in het nu leven? Het verleden is immers voorbij en de toekomst is er nog niet. En die toekomst zal er, voor de huidige cultuur van de Achterhoek, misschien ook wel niet echt zijn. De wereld verandert, en vroeg of laat krijgt iedere uithoek van de wereld daar mee te maken. Panta Rhei, alles stroomt. En stenen die te los liggen worden onverbiddelijk meegevoerd met de stroom, door de kracht van het water; de bron van al het nieuwe leven.

De humor ligt in de Achterhoek op straat, maar er is weinig subtiels aan de humor, en ze is bijna altijd bedoeld om zichzelf te relativeren. De kracht van ironie wordt wel gebruikt, maar niet begrepen, waardoor ze niet goed wordt gebruikt. Diegenen die het wagen af te wijken van het ‘goede’ worden met een hoekig soort humor, maar omfloerst taalgebruik, te verstaan gegeven dat zij ‘niets bijzonders’ zijn. De Achterhoeker geeft daarmee vooral aan zichzelf ook niet zo bijzonder te vinden – en weinig hoop te hebben op verbetering van de eigen persoonlijke cultuur. En dat is best jammer.

Maar goede ideeën reizen nu eenmaal langzaam naar het oosten. Op basis van achterhaalde informatie wordt dan ook vaak verkeerd geoordeeld. Het meest tenenkrommende aan de Achterhoek is misschien nog wel dat er vervolgens altijd wel ergens een rudiment van beschaving, namelijk jaloezie, in het één of andere individu begint op te spelen; jaloezie die hem er vervolgens per abuis toe drijft om met terloopse opmerkingen te proberen de eigen schuldigheid aan de innig gekoesterde onwetendheid en kuddemoraal… bij de Enge Ander neer te leggen. Die ander moet namelijk vóór alles genormaliseerd worden om geen gevaar meer te vormen voor de kudde.

De ook bij talentvolle individuen, zij die vooruit zouden kunnen streven, veelal aanwezige berusting in de middelmatigheid van de overheersende cultuur is een gevolg van de neerdrukkende negativiteit van die kuddemoraal, die iedereen die verzuimt boven de kudde uit te springen na verloop van tijd met zich meesleurt.

Om xenofobe trekjes wordt in de Achterhoek altijd een beetje besmuikt gelachen. Maar er wordt nooit openlijk op dergelijk slecht gedrag gereageerd; iedereen is namelijk heel erg gelijk in de Achterhoek. Een xenofoob, die de kudde altijd omarmt als zijn natuurlijke habitat, hoort helemaal bij de kudde. Dat in tegenstelling tot de intellectueel, die in een kudde vooral niet mag ontstaan – en als hij toch aanstalten maakt op te staan, neergedrukt wordt. Hoe duidelijker de kudde een gebied bewoont met vaststaande grenzen, een wat statische overheersende cultuur en de hiervoor benodigde neerdrukkende structuren, hoe sneller kritiek als bedreigend wordt gezien.

Vandaar misschien dat de Achterhoek zo weinig intellectuelen voortbracht (er was eigenlijk alleen Menno Ter Braak, die zich overigens vooral verveelde in het Achterhoekse Eibergen, de volgens hem ‘achterste Achterhoek’). Het vermogen tot neerdrukken wordt groter naarmate er minder diversiteit in een cultuur zit.

Maar uiteindelijk gaat de monocultuur ook altijd zichzelf neerdrukken. Een gebrek aan diversiteit en lerend vermogen is dè garantie voor de ondergang van iedere diersoort; dus ook voor de Homo Sapiens Sapiens. En niet alleen de groepsdruk drukt dan de individuen in de groep neer, individuen – en vooral de xenofoben onder hen – gaan op den duur ook altijd zichzelf neerdrukken – onder meer door hun gevoel uit te schakelen. Waarschijnlijk is dat de reden dat ik de Achterhoek al jaren geleden onder me heb gelaten.

Maar het is maar zeer de vraag of dat voldoende zal zijn om de kudde te ontlopen. Want ‘de’ Achterhoeker bestaat niet, maar de Achterhoek wel, en de haar zo kenmerkende kuddemoraal is overal.

De landbouw van de toekomst

Ik heb sinds lange tijd weer eens een aandeel gekocht. Deze keer een zogenaamd ‘oogst-aandeel’; vanaf nu komt mijn groente en fruit alleen nog maar van de biologische boerderij om de hoek (land en boschzigt, de oudste biologisch dynamische tuinderij van Nederland).

Zelf te oogsten, dus vanmorgen ben ik er maar eens naartoe gefietst, met een kind voor- en een kind achterop. Met mijn fiets en mijn handen heb ik vanmorgen de tussenhandel even helemaal uitgeschakeld, net als de oliehandel, want er hoefde geen machine over het land om mijn groentes te oogsten – dat deed ik zelf, met de hulp van twee kinderen.

Heerlijk vers voedsel, ieder seizoen, iedere maand, iedere week iets anders, aangepast aan de natuur – en dus aan de behoeftes van de mens. Dat betekent in mei onder meer raapstelen; boordevol ijzer, vitamine C en foliumzuur. Maar ook rabarber, waarvan de steel pariëtine bevat, een stof die tumorgroei remt. En de paksoi die ik voor het eerst zelf oogstte heeft, net als alle koolsoorten, ook een kanker-remmende werking; dankzij de glucosinolaten in de plant.

Maar dat is nog niet alles. Met deze aankoop van vers, biologisch voedsel van de tuinderij om de hoek geef ik boer Sijmen de kans zich toe te leggen op iets waar hij goed in is, en waar hij energie van krijgt, en wat steeds meer in de verdrukking raakt in de traditionele landbouw: kwalitatief goed voedsel.

De gangbare landbouw, vaak verenigd in coöperaties als de LTO, die niet alleen gezamenlijk voor de belangen van de groep opkomen maar ook gezamenlijk in- en verkopen, of bij die in- en verkoop een grote vinger in de pap hebben door hun advies, hun kennis en hun netwerk. Een netwerk dat bestaat uit het bedrijfsleven (Bayer, Monsanto, de medicijnenindustrie, maar ook de olie-industrie), de overheid en universiteiten zoals de Wageningen Universiteit, die – met de Mantra dat Nederland de wereld zou moeten voeden – een nogal dubieuze rol speelt.

Door ons poldermodel zijn wij in een paar dingen heel goed geworden; we zijn ons gaan specialiseren. Onder andere in framing, toonhoogte en ons neerleggen bij suboptimale oplossingen. Dit alles hebben wij geleerd om onze eigen suboptimale ideeën zo goed mogelijk te kunnen verkopen, in Nederland handelsland. Idealiter met een volledig wetenschappelijk verantwoord onderzoek – vol verwijzingen naar de ‘juiste’ wetenschappers dus – maken we vervolgens goedgemutst en masse…de verkeerde keuzes. Door het frame dat wij de wereld zouden moeten voeden legt een heel land zich neer bij een vorm van landbouw die alle leven wil vernietigen. En ondertussen klinkt er geen onvertogen woord. Tot vandaag.

Dat we in Nederland dankzij het poldermodel hebben gekozen voor roofbouw in plaats van landbouw is eigenlijk nog best knap. Meestal maken we helemaal geen keuze, uit angst het zo geliefde poldermodel, de heilige verbinding met de Ander, te verliezen.

Een mooi voorbeeld van zo’n vanwege gevoeligheden nog steeds niet gemaakte keuze, is de keuze voor biologische landbouw, net als het vrijwel volledig ontbreken van focus van de overheid op zogenaamde nutricijnen, en de bijbehorende preventie in de zorg. Nutricijnen zijn namelijk geneesmiddelen die gratis zijn, er valt geen geld aan te verdienen door het systeem, omdat ze in goed en zorgvuldig uitgebalanceerd voedsel zitten.

Maar dat past niet in het frame, in de verbinding, wat zeg ik, in de verstrengeling van overheid, agribusiness en medicijnenlobby. Wat daarbij het bestaande achterhaalde systeem enorm helpt is het grote aantal mensen dat eten nog slechts ziet als genotmiddel om energie door te verkrijgen – in plaats van als gezonde bron van leven. En het is voor het systeem van het grootste belang om een zo groot mogelijk aantal mensen in deze staat van willoos slachtoffer te houden. Vandaar dat ook dit systeem vooral bezig is zichzelf te consolideren, door individuen te indoctrineren en neer te drukken.

De reden waarom de LTO, de overheid, de agrarische industrie, de chemische industrie en zelfs de zorg nooit voor biologische landbouw zal pleiten is heel eenvoudig: al die miljarden kilo’s roundup ready soja die door hun toedoen of met hun medeweten zijn geïmporteerd als voer voor onze veel te grote veestapel, al dat gif zoals bijvoorbeeld glyfosaat dat is gebruikt op onze gewassen, met alle – inmiddels algemeen aanvaarde – gezondheidsschade van dien, hier en in de landen van herkomst, het zal nooit uit te leggen zijn.

Het is een totaal gestoord systeem – dat naast grote indirecte gezondheidsschade, veroorzaakt door het vergiftigen van water, lucht, aarde, ons voedsel en het vernietigen van ecosystemen, ook zorgt voor werkgelegenheid voor tienduizenden mensen – en enorme winsten voor de agribusiness, de chemische- en olie-industrie.

In plaats van de patiënt te genezen door te stoppen met het toedienen van gif, worden er dan ook telkens nieuwe soorten gif op haar toegepast. Als het ene gif toch teveel gezondheidsschade tot gevolg had, wordt er weer een nieuw gif ontwikkeld. En die patiënt is niet alleen de echte patiënt in ons achterhaalde neoliberale zorgsysteem, maar ook de landbouw, in hetzelfde achterhaalde systeem, dat we dan ‘agribusiness’ noemen.

De schoorsteen moet ongestoord roken, dus verandering is veel te gevaarlijk. Terwijl er natuurlijk minstens zoveel mensen in de landbouw inclusief de toeleverende en verwerkende industrie zouden kunnen werken wanneer de focus op kwaliteit, op gifvrij, op biologisch zou zijn, houdt de status quo ons met behulp van het poldermodel zeer effectief tegen.

Het systeem van wereldhandel en marktdenken dat ervoor zorgde dat Nederlandse boeren, opgejaagd door technische ‘innovaties’ die niet duurzaam waren omdat ze alleen kwantiteit en winst voor de intermediairs ipv winst voor boeren en consumenten najoegen, hun voer anno 2017 nog steeds vaak zo goedkoop mogelijk inkopen in Brazilië om vervolgens het vlees met zoveel mogelijk winst te kunnen verkopen in China, is een vorm van roofkapitalisme die zijn weerga niet kent in de geschiedenis.

De agribusiness is samen met de voedselverwerkende industrie en passant verantwoordelijk voor het verdwijnen van unieke natuur (tropisch regenwoud en savannes in Zuid Amerika en Azië) en voor landbouw en veeteelt die niet nodig zouden zijn geweest als we anders hadden durven denken. Over minder en biologisch vlees bijvoorbeeld.

En wat was ondertussen het enige dat een kennisinstituut als Wageningen Universiteit eind jaren ’90, begin 2000 kon bedenken over biologisch voedsel? Dat het hetzelfde zou zijn als geloven in kaboutertjes; om zo snel mogelijk de toen nog prille vakgroep biologische landbouw, nota bene onder het mom van de ratio, de nek om te kunnen draaien.

Wageningen Universiteit is net zo gecompromitteerd als de rest van de agribusiness en zal zichzelf vrijwillig in het gezicht slaan als ze opeens openlijk gaat pleiten voor biologische landbouw – terwijl ze jarenlang de boeren heeft wijs gemaakt dat alleen innovaties ten behoeve van nog meer kwantiteit de moeite waard waren.

De Wageningse mantra dat we in Nederland de wereld zouden moeten voeden lijkt oppervlakkig gezien misschien een duurzame of sociale boodschap: het is niets minder dan het herhalen van de mantra-van-de-markt, enkel bedoeld om gevestigde belangen veilig te stellen.

Een mantra waardoor met het loslaten van de melkquota door Rutte 2 niet alleen de mest-belasting van het Nederlandse grond-en oppervlaktewater tot grote hoogtes is gestegen, waarvoor Nederland dan doodleuk in Brussel weer vrijstelling krijgt, maar waardoor de melkprijs ook dramatisch gedaald is.

Tot een niveau waardoor in Frankrijk kleinere melkveehouders ondanks dag in dag uit keihard ploeteren voor hun gezin, nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Met als triest resultaat iedere twee dagen een suïcide onder kleinere Franse melkveehouders voor wie de prijs van melk te laag en de hypotheek te hoog wordt.

Hieruit blijkt maar weer eens dat de zo noodzakelijke Europese droom een droom van kannibalisme wordt als we er niet in slagen sociale en economische harmonisaties door te voeren, met een duidelijke focus op kwaliteit in plaats van geld.

Aan het ultra liberale, niet biologische systeem zal de overheid zelf, laat staan de internationale agribusiness, echter nooit een eind maken, het is een zichzelf eeuwig door schulden in geld en geweten verder omlaagdraaiende, diabolische tombola van winst, ego en afbraak.

De enigen die hier wel iets tegen kunnen doen zijn wijzelf. Lokaal geproduceerd biologisch voedsel door een nieuwe samenwerking tussen consumenten en landbouwers, een samenwerking die de tussenhandel zoveel mogelijk uitsluit.

Voor onze gezondheid en de natuur moeten we weer onze eigen boontjes doppen – we moeten het helemaal zelf rooien: door de landbouwer in staat te stellen weer kwaliteit te leveren.

Geef mij dan maar mijn eigen oplossing; een dag in de week een gezellig dagje uit in de natuur, om mijn kinderen te leren hoe en in welke jaargetijden onze groentes en fruit groeien, samen nadenken over de vraag welke invloed de maan heeft op gewassen, hoe de plant eruit ziet waar we spinazie van maken, of hoe we rabarber oogsten.

Maar ook welke bloemen er eigenlijk groeien op een gezonde grond, welke prachtige insecten er eigenlijk op onze groentes en fruit horen te leven (wel even goed wassen na het oogsten), kortom: welke wonderen de kosmos en de aarde met het leven daarop ons schenkt.

Maar niet onbelangrijk, mijn kinderen leren ook meteen dat door te durven kiezen voor een dergelijke microstructuur van de tuinderij om de hoek het grotere systeem vrij eenvoudig te verslaan is. Door dieper na te denken over je keuzes, en zorgvuldiger te kiezen voor meer kwaliteit van leven; voor de boer, voor jou en je naasten en, in het geval van gifvrij voedsel, voor de aarde.

Deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, door niet de gemakkelijkste weg te kiezen met het kopen van producten die van over de hele wereld worden aangevoerd, of met chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden grootgebracht op mega-akkers, de zogenaamde akkerwoestijnen met monoculturen, is een pact dat je sluit met de landbouwer in de directe omgeving van je huis, liefst op fietsafstand.

Niet alleen om kwalitatief en betaalbaar voedsel te krijgen, maar ook om de wereld voor jezelf en de landbouwer een beetje mooier, gezonder, uitdagender en draaglijker te maken. Waardoor we bovendien onze kinderen beter kunnen opvoeden in onze eigen persoonlijke filosofie van de natuur.

En al die mensen die wijzen op het feit dat de hoeveelheid gifresten op ons voedsel verwaarloosbaar klein is beseffen niet dat degenen die de grootste gevaren lopen door al dat gif… naast de aarde en alles wat daarop leeft, vooral de boeren zelf zijn.

Maar los daarvan: een hoeveelheid gif op je voedsel die ‘binnen de norm’ is volgens de Voedsel en Waren Autoriteit, waarom accepteren we dat eigenlijk? Welke norm voor gifresten vinden wij dan acceptabel als we onszelf en onze kinderen eten geven? Willen we echt, ook maar de geringste hoeveelheid, gif binnenkrijgen? En vinden we het geen probleem als degenen die dag in dag uit voor ons voedsel moeten ploeteren, genetische afwijkingen en tumoren krijgen door het onnodige gebruik van enorme hoeveelheden gifstoffen als glyfosaat?

Want de bewijzen voor de effecten op de gezondheid van een product als glyfosaat zijn groot en overvloedig. De enorme winsten die met de agribusiness worden gemaakt, de tienduizenden arbeidsplaatsen die er in de agribusiness inclusief de ermee samenhangende chemische industrie mee gemoeid zijn, de overheid, de belangenclubs; de koepels van coöperaties, alles werkt mee om deze ongemakkelijke waarheid te bagataliseren – of zelfs glashard te ontkennen – en de bewijzen te verdoezelen.

Maar ook zonder bewijs zouden wij al voldoende moeten weten: wij die niet van plan zijn de aarde of onszelf te vernietigen: wanneer je voedsel eet dat met gif is grootgebracht, gif dat gemaakt is om leven te doden, dan doodt je jezelf, vrijwillig. We hebben de burgeroorlogen in Europa nagenoeg uitgebannen; de volgende stap zal zijn het uitbannen van de langzame maar nog veel te snelle dood door het eten van te veel, te vet, en met gif geproduceerd voedsel.

Je eigen tuintje op fietsbare afstand om de hoek is de enige manier voor landbouwers en consumenten om uit het systeem van steeds meer voor steeds minder te ontsnappen: door burgers die hun met liefde in plaats van met gif geproduceerde groente en fruit kopen. Het is niet alleen de echte oplossing voor het wereldvoedselprobleem, maar ook voor het probleem van een neoliberaal systeem dat ons, in weerwil van allerhande wetenschappelijke bewijs, ter ere van de winst uit alle macht wil doen geloven dat het gebruik van gif op voedsel ok is.

Als de gifsoort maar onderzocht is door de Wageningen Universiteit en toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) – dat een onderdeel is van diezelfde Wageningen Universiteit.

Tja. Hoe dom denkt het systeem eigenlijk dat wij zijn?

Nog een paar dagen en ik oogst weer mijn eigen groente en fruit, voor een nieuwe week, vol kwaliteit – en lekker eten.

 

Martin van Dijk zingt: Ik ben een Drent

Ik ben een Drent

Ik ben een Drent uit duister veen gestoken
meer turven hoog dan het geboorteland gedoogt
maar alles went, het heeft me niet gebroken
dat een verstoten lam niet wordt gezoogd
goddank ben ik niet klaaglijk blijven blaten
daar waar de dorre heide me amper werd gegund
ik zocht een wereld waar je meet met andere maten
waar je de ruimte krijgt, mag tonen wat je kunt
ik ging ver buiten de ouwe grenzen grazen
niet meer het ouwe zeer, niet meer het oud verdriet
ik zocht een wereld die me kon verbazen
toch vind ik steeds weer wat ik achter liet
want overal is Drenthe, overal de heide
dus zoek ik verder tot ik het ergens vind
een ander land dan land van eeuwig tussenbeiden
een land dat me niet liefdeloos verslindt

Ik ben een Drent uit duister veen gestoken
meer turven hoog dan het geboorteland gedoogt
maar alles went, het heeft me niet gebroken
dat een verstoten lam niet wordt gezoogd
een land waar ik niet hoef te wennen
waar ik mezelf volledig kan herkennen
want diep in mij zit altijd nog het lam
alleen naar buiten werd ik noodgedwongen ram
soms kan mijn eenzaamheid me nog bekruipen
wanneer ik warmtevan het moederschaap verlang
dan krijg ik zin me lam en lang kapot te zuipen
maar dat is zinloos want dan blijf ik aan de gang
toch zal ik altijd weer vechten met de rammen
want waar ter wereld ook, ik tref hetzelfde aan
ik laat me door de kudde niet verlammen
schaapachtigheid hoort niet in mijn bestaan

een kudde die geduldig wacht
totdat de prooi kan worden afgeslacht
als ieder nu tot eigen baat
voortaan z’n eigen ballen braadt
dan zing ik wel m’n eigen lied
terwijl ik zelf m’n grens gebied

Tekst: Hessel van der Wal

 

Duurzaamheid

DE vraag van vandaag is wat duurzaamheid eigenlijk is. Want duurzaamheid is inmiddels hot geworden. Gelukkig kun je er iedere definitie aan geven, omdat het een woord is wat voor meerdere uitleg vatbaar is. Mijn definitie zou zijn:

Een kans is duurzaam als de bijbehorende acties in een gegeven situatie het natuurlijk ecosysteem objectief aantoonbaar het meest optimaal verbeteren.

Duurzaamheid is per definitie integraal: omdat het betrekking heeft op het ecosysteem aarde, en dus op alles wat wij hier op aarde kennen. Dit betekent bijvoorbeeld dat duurzaamheid naast op ons milieu ook van toepassing is op sociaal, politiek en economisch gebied. Omdat de manier waarop wij de kansen voor duurzame ontwikkeling van deze onderwerpen hebben opgepakt, met al dan niet duurzame acties, effect heeft op het ecosysteem aarde.

Nu we een definitie hebben is het goed een aantal concrete voorbeelden te geven van duurzame kansen. We focussen hierbij op de stad en het omringende land (inclusief lucht, water en andere onderdelen van het plaatselijke ecosysteem) in plaats van op kunstmatige systemen en de daarvan afgeleide instrumenten of niet-integrale cijfermatige doelstellingen. Binnen deze afgeleiden van het natuurlijk ecosysteem focussen we weer op de te organiseren zaken. Dat betekent dat we ons bezighouden met duurzame individuen en de manier waarop ze binnen dat natuurlijk ecosysteem stad, land en individuen zo duurzaam mogelijk kunnen ontwikkelen.

Een duurzame stad heeft duurzame bestuurders: de koplopers.

Alle discussie over participatie ten spijt is het aantoonbaar zo dat er geboren leiders nodig zijn om de lijnen uit te zetten. Duurzame leiders die de intrinsieke behoefte voelen zich ook na hun geboorte duurzaam te blijven ontwikkelen. En zoals we eerder zagen, kan alleen de Avant-garde die duurzame leiders leveren. Dat die leiders burgers meer of minder betrekken bij hun keuzes door het gesprek over hun ideeën aan te gaan is evident. Maar het misverstand van deze tijd lijkt te zijn dat de burger zou moeten bepalen wat de bestuurder besluit. Een dergelijke bestuursvorm is echter nogal ondoordacht; ze leidt namelijk tot niets anders dan stilstand en achteruitgang. De mening van de meerderheid is vrijwel nooit de objectief aantoonbaar juiste basis voor het nemen van beslissingen. Reden zijn vaak de media en de haatpredikers: twee partijen die met demagogie een deel van het volk weten te misleiden in wat goed voor hen is. Vandaar dat we in ons sub-optimale democratische systeem hebben gekozen voor zogenaamde evenredige vertegenwoordiging. Of met andere woorden: een soort buffer tegen het misleide deel van de meerderheid.

Halen we die buffer weg zonder objectief aantoonbaar duurzame keuzes voor verbetering van ons democratisch systeem te maken dan leidt zo’n bestuursvorm tot een nihilistische maatschappij. Onze eigen neoliberale samenleving is zo langzamerhand een goed voorbeeld van zo’n nihilistische maatschappij aan het worden. Het besef van het belang van (het ontwikkelen van) duurzame waarden is inmiddels vrijwel volledig verdrongen door de behoudzucht van de status quo en het eigen ego. Er is dus niets duurzaams aan een maatschappij die de mening van de meerderheid als ijkmiddel gebruikt voor het nemen van besluiten, omdat daar het natuurlijk ecosysteem niet door verbeterd wordt.

Een geboren leider is altijd een koploper; iemand die voorop loopt dus. Leiden zonder voorop te lopen slaat immers nergens op. En dan hebben we het hier dus over voorop lopen bij de objectief aantoonbaar noodzakelijke vernieuwingen. Vernieuwingen dus die noodzakelijk zijn voor duurzame ontwikkeling. Dat zijn tegelijkertijd de vernieuwingen die onvermijdelijk plaats zullen vinden. Ze kunnen alleen tijdelijk tegengehouden worden – door bestuurders die geen koploper, en dus geen progressieve vernieuwer zijn. Het is dus veel meer de vraag hoe snel we vooruitgaan, dan of we vooruitgaan als individuen. Te snel, in de vorm van een revolutie, is niet goed; omdat dat voor chaos en geweld kan zorgen. Maar te langzaam is ook niet goed, omdat dat voor een sub-optimale maatschappij kan zorgen en dus voor individuen die neergedrukt worden door een sub-optimaal systeem.

Bestuurders die niet van nature voorop willen lopen passen slechts op de winkel van een kunstmatig en dus sub-optimaal systeem. Het zijn de eeuwige tussenpauzen, tot een betere situatie zich aandient. Maar de Rationele Ecolutie, de evolutie naar individuen die, met gevoelens als belangrijkste leidraad voor hun aangeboren talent en inzicht, alleen de ratio nog gebruiken om de objectief aantoonbaar juiste keuzes te maken, moet ons nu juist brengen van een maatschappij die in dat kunstmatige systeem het eigen ego en de mens en haar cultuur wil behouden door inferieure leiders in het zadel te houden, naar een duurzame maatschappij die ecosysteem aarde wil behouden en de mens en haar cultuur wil verbeteren. Kortom: de zichzelf verbeterende mens; de duurzame leider die vooroploopt naar de nieuwe, objectief gezien noodzakelijke, situatie is degene die een samenleving van individuen zou moeten besturen om deze optimaal duurzaam te laten ontwikkelen.

Van op macht gebaseerde visie naar op inzicht gebaseerde invloed. Een belangrijk onderdeel van de Rationele Ecolutie is het verbeteren van onze democratie, ons politieke systeem. Tot nu toe functioneerde dat altijd door op macht gebaseerde visies te verkopen aan zoveel mogelijk kiesgerechtigden. Een voorbeeld van de volledige controle van het neoliberalisme over de democratie: ook in de democratie zoals wij die nu kennen bepaalt de marktwerking wat goed is en wat niet. Net zoals de Hema goed draait als er voldoende worsten verkocht worden, draait een politieke partij als er voldoende leden zijn, en voldoende stemmen op de binnen de partij zelf overigens nauwelijks democratisch tot stand gekomen kieslijst.

Deze Jakobijnse vorm van democratie, ontstaan tijdens de Franse revolutie, loopt op haar laatste benen. De roep om vernieuwing schreeuwt ze inmiddels van de daken. En daarbij zijn referenda slechts een weinig duurzame teruggang naar een beginstadium van onze westerse democratie. Een beginstadium dat, aan het eind van de 18-de eeuw, gekenmerkt werd door vele tienduizenden mensen die op bevel van journalist (!) Jean-Paul Marat naar de guillotine werden afgevoerd. Al die doden waren nodig voor de Franse voorganger van onze westerse democratieën. Een voorganger die vooral een totalitaire vrijheidsideologie was – die bang was voor andersdenkenden. En die andersdenkenden werden met (sub-optimale) democratische middelen, zoals referenda onder de eigen aanhang, en aangevuurd door xenofobe conservatieve fanatici als Marat, meedogenloos vermoord. De Franse revolutie was in die zin de wegbereider van de neoliberale democratieën van vandaag, die immers overal in verre buitenlanden andersdenkenden vermoorden, maar ook van de democratisch gekozen, en door de journalistiek aangejaagde xenofobie aan de macht.

Maar wat moeten die duurzame bestuurders dan concreet willen, als we echt duurzaam willen zijn in stad en land?

Duurzame energie. 

De energiehuishouding moet slim en dynamisch zijn. Dat betekent dat het einddoel geschetst moet worden en de weg ernaartoe, ook wel de transitie-fase genoemd, moet helder beschreven zijn, zodat iedereen weet wat de toekomst is en hoe we daar komen. Dat het einddoel een stad moet zijn die energie levert in plaats van energie verbruikt is evident. Dat in die stad burgers zelfvoorzienend zijn door de meest optimale vormen van isolatie en energie-opwekking en -opslag, ook. Maar hiermee zeggen we dus ook dat off-grid nieuwbouw de toekomst is, oftewel gebouwen die losgekoppeld zijn van zowel het aardgas- als van het elektriciteitsnetwerk. Dat dat voor bestaande bouw en lopende nieuwbouwprojecten onhaalbaar is doet daar niets aan af. We slaan straks het kleine beetje door onszelf opgewekte energie natuurlijk op in een batterij en laten dat gedurende de dag vrijkomen voor onze dagelijkse behoefte. Auto’s worden straks allemaal zelf-ladend door in het dak geïntegreerde zonnepanelen. Een bedrijf als Sono Motors brengt in 2017 al het eerste, betaalbare, model op de markt. Energie wordt kortom volledig elektrisch in de toekomst. Fossiele energiebronnen zullen nu zeer snel verdwenen zijn. Benodigde plastics zullen biobased en waar mogelijk biodegradable zijn, natuurlijk nadat we eerst bespaard hebben op de situaties waarin we überhaupt producten van plastic nodig hebben.

En hoe worden die duurzame bestuurders dan gekozen?

Democratie. 

In de duurzame stad van de toekomst worden bestuurders gekozen uit alle burgers. Of die bestuurders nu eerst at random in een grote groep geselecteerd worden aan de hand van criteria voor duurzame ontwikkeling van zichzelf (visie, inzicht en lef) en de maatschappij (objectief aantoonbaar concrete genomen besluiten of bereikte duurzame resultaten) waarna ze zichzelf online voorstellen aan het publiek zodat iedereen aan de hand van een al dan niet goed verhaal op de aspirant bestuurder kan stemmen, of dat alle burgers zelf kans maken bestuurder te worden en alleen maar een goed verhaal online moeten plaatsen, het belangrijkste is dat gelijke kansen en transparantie samen met het internet ervoor zorgen dat alleen de objectief aantoonbaar besten naar boven komen drijven, en niet degenen die zich omhooggewerkt hebben door kleurloos, populistisch, of demagogisch te zijn. De machtswellust leidt tot niets in de politiek. Een goede duurzame bestuurder zit er niet voor zichzelf maar voor de burger en het ecosysteem aarde en wil beiden in de rol van bestuurder ontwikkelen omdat hij/zij daar het best voor in de wieg gelegd is en zichzelf daarvoor het best ontwikkeld heeft.

Vervolgens vind het stemmen op de zeer uitgebreide kandidatenlijst die open is voor zoveel mogelijk individuen, ondanks al het (conservatieve) geneuzel over privacy, online plaats via een beveiligde verbinding waarop is ingelogd vanaf een digid-achtig account. Tot zover een eerste schets van de meest logische details van de nabije toekomst voor onze democratie. En logica is iets belangrijks in die democratie van de toekomst. We moeten ons er namelijk bewust van zijn dat wanneer we de ratio toepassen op dit democratische systeem vooruitgang onvermijdelijk is voor dit systeem. Het is alleen de vraag hoe snel die vooruitgang plaatsvindt en of het systeem vooruitstrevend, vernieuwend blijft, door bestuurders die hun eigen weerstand creëren; om zichzelf en het systeem kritisch te bevragen, om haar te kunnen vernieuwen – met weer een nieuwe lichting aantoonbaar betere bestuurders. De democratie van de toekomst zal dus ook en vooral een dynamisch systeem moeten zijn.

Een duurzame democratie is een democratie zonder partijen, met uitsluitend onafhankelijke kandidaten. Een duurzame democratie is bovendien een democratie die een veiligheidsklep inbouwt voor het moment dat het systeem objectief gezien vernieuwd dient te worden omdat nieuwe inzichten ervoor zorgen dat het systeem duurzamer ontwikkeld kan worden. Op zo’n moment mag het niet meer kunnen gebeuren dat, zoals nu wel het geval is, de zittende bestuurders vernieuwingen, zoals de Rationele Ecolutie naar een partijloze democratie met onafhankelijke kandidaten, tegenhouden met argumenten die irrationeel en alleen bedoeld zijn om het eigen ego en de status quo te behouden. De partij-democratie zal volledig verdwijnen omdat ze een sub-optimaal onderdeel is van een democratie en we zullen in de nabije toekomst alleen nog onafhankelijke kandidaten hebben voor de positie van duurzame bestuurder, omdat een onafhankelijke kandidaat wel zonder last en ruggespraak de vooruitgang naar een objectief betere, duurzame wereld ter hand kan nemen.

Economie.

Alles wat geldt voor de democratie geldt ook voor grote zowel als kleine organisaties. Gelijke kansen voor iedereen en transparantie over wat je waarom doet, wat dat het bedrijf, de werknemer en de burger kost, waar de winst van de organisatie naartoe gaat en in welke verhoudingen naar welk doel, inclusief een transparant overzicht van alle salarissen, hoeveel er geleend wordt, waarvoor en van welke (duurzame) instelling.

Duurzame ontwikkeling.

Voor het onderwijs in de duurzame toekomst geldt dat duurzame opvoeding en continue duurzame ontwikkeling de basis zijn van alle verbetering. Ook binnen het onderwijs moet echt talent, van zowel student als docent herkend en erkend worden zodat ook hier weer de besten de andere individuen opvoeden en ontwikkelen. Daarbij geldt ook: behoud het goede en ontwikkel het slechte. Het is tijd om te stoppen het onderwijssysteem eens in de zoveel tijd volledig om te gooien. Echte keuzes voor de meest optimale onderwijs- en ontwikkel vormen en een keus voor de juiste doelen die daarbij horen zorgen er al voor dat de inferieure onderwijsvormen duidelijk worden, vanzelf kleiner zullen worden en uiteindelijk, dankzij de Rationele Ecolutie, geheel zullen verdwijnen.

Vrijheid.

Een echt duurzame bestuurder zorgt voor een zo groot mogelijke vrijheid voor iedere individuele mens; met alleen een grens aan die vrijheid wanneer die vrijheid een ander individu of de mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling van een ander individu objectief gezien lastigvalt.

Het opheffen van neerdrukkende systemen.

Een echt duurzame bestuurder onderzoekt en gebruikt de mogelijkheden van het postanarchisme voor het verbeteren van de individuele vrijheid, door het opheffen van zoveel mogelijk onnodige neerdrukkende systemen en regels die de duurzame ontwikkeling van mens en maatschappij objectief gezien vertragen zonder daarmee voldoende voordelen te bieden voor die duurzame ontwikkeling.

Het instellen van de Laïcité.

Een duurzame bestuurder staat een strikte scheiding van kerk en staat voor, dat wil zeggen een scheiding van kerk en staat op de inhoud, en niet op de vorm. Iedereen is dus volledig vrij om zichzelf te kleden zoals hij of zij wil (daarmee val je namelijk niemand lastig in zijn of haar eigen vrijheid), maar religieuze uitingen, in woord of geschrift, mogen niet in openbare instanties te horen of te lezen zijn. Dus ook niet in de Tweede Kamer. Een openlijk Christelijk staatshoofd, zoals we die nu kennen, zal dan ook verdwijnen in de duurzame toekomst, net als Christelijke partijen. Bovendien moet ook de president of het staatshoofd op een transparante manier, met gelijke kansen voor iedereen, gekozen worden in plaats van door geboorte aangesteld te worden. De reden van dit alles is eenvoudig: mensen een boven-natuurlijke en dus onbereikbare want niet-bestaande God voor te houden is, samen met het geloof in een fantasieloos hiernamaals dat ons in de werkelijke, zeer relatieve, relevantie van ons bestaan doet berusten is in en in nihilistisch, zoals we eerder al zagen. Zonder scheiding van kerk en staat op bovenstaande wijze doet een bestuurder dus niet aan optimale duurzame ontwikkeling van individu en maatschappij maar behoudt ze een achterhaalde situatie die negatieve energie geeft aan individuen en hen daarmee lastigvalt en op zijn best doet stilstaan, als ze niet mee genomen worden in de achteruit van de haatpredikers onder de xenofobe conservatieve fanatici.

Het creëren van gelijke kansen voor ieder individu.

Mannen, vrouwen, mensen met verschillende religieuze of andere overtuigingen, mensen afkomstig uit verschillende gebieden of met roots in verschillende gebieden, mensen met een andere kleur of een andere, oudere leeftijd dienen door duurzame bestuurders gelijke kansen gegeven te worden. Dit betekent dat duurzame bestuurders xenofobie (en niet het niet-bestaande racisme, omdat rassen niet bestaan) beter gaan definiëren, lokaliseren en aanpakken. We moeten daarbij nadat we het gedefinieerd hebben accepteren wat xenofobie is, namelijk iets menselijks, en toegeven dat mensen, en sommige individuen meer dan andere, onderwezen en ontwikkeld moeten worden over het belang van diversiteit, van mensen en culturen voor de noodzakelijke duurzame ontwikkeling naar een betere wereld.

De apensoort mens heeft namelijk als enige diersoort de kans zichzelf weloverwogen te verbeteren, en niet alleen door zichzelf te ontwikkelen, maar ook door zijn partners (degenen waar hij voor kiest mee om te gaan in zijn leven) objectief uit te kiezen vanwege zijn of haar objectief aantoonbaar sterkere kanten, en daarmee zichzelf, die partners en wellicht zelfs de kinderen die uit die relaties vloeien op te stuwen in de eeuwige evolutie van de individuele mens naar een hoger beschavingsniveau. Alleen door gelijke kansen kunnen wij na een duurzame ontwikkeling een kosmopolitische, diverse en dynamische cultuur krijgen – met steeds meer individuen die zichzelf ontwikkeld hebben tot de duurzame mens van de toekomst: de kosmopoliet, oftewel de Homo Universalis.

Echte keuzes.

Wat ten slotte belangrijk is voor duurzame bestuurders om een echt duurzame ontwikkeling op gang te brengen is het maken van echte keuzes. Dus geen keuzes om de meerderheid te vriend te houden of het eigen ego te vergroten danwel de status quo of de eigen machtspositie te behouden.

Echte, rationele en transparante keuzes om de omslag naar een duurzame samenleving op sociaal, politiek, milieu en economisch gebied te bevorderen:

Die keuzes zijn nog het meest eenvoudig voor vervoer, energie en voedsel. Duurzame bestuurders bewerkstelligen:

  • een volledig elektrisch en groen vervoer
  • een volledig elektrische en groene energievoorziening
  • volledig zelfvoorzienende en energie-leverende steden en gebouwen
  • volledig ecologisch verantwoord gebouwde en onderhouden gebouwen en gebieden
  • een volledig biologische landbouw
  • een volledig biologische voedselketen

Verder zorgen duurzame bestuurders voor:

Echte keuzes voor het ontwikkelen van een objectieve selectie van talent. In het onderwijs, de politiek, de overheid en bij de immigratie. Wat betreft de immigratie: kom op duurzame bestuurder, het kan toch anno 2016 niet meer zo zijn dat we als enige criterium voor immigranten hebben dat ze afkomstig moeten zijn uit een oorlogsgebied waar ze niet meer naartoe terug kunnen. Ook immigranten moeten we, net als de hier al verblijvende individuen, aangeven wat we wel willen en niet wat we niet willen (terroristen, xenofobe conservatieve fanatici etc.) want dat laatste is zo langzamerhand meer dan logisch: dat zijn immers de potentiële haatpredikers die voor het tegengaan van duurzame ontwikkeling van maatschappij en individuen kunnen zorgen en dus in potentie voor chaos en geweld.

Het opheffen van een aanvalsleger, en het volstaan met een klein en flexibel inzetbaar verdedigingsleger. Het is hoog tijd voor duurzame bestuurders om te stoppen met buitenlandse militaire avonturen. Het verleden heeft bewezen, lang voor de onvoorstelbaar absurde, bemoeizuchtige en bloedige kruistochten, dat we niet alleen niets te zoeken hebben in verre buitenlanden met onze militairen, maar de plaatselijke situatie bovendien alleen maar gevaarlijker maken met onze totaal ongepaste bemoeienis. Laat vrije individuen overal ter wereld vrij zijn – zo lang ze jouw vrijheid niet beperken.

Echte keuzes voor staatsmedia met inhoud. Echt duurzame bestuurders maken echte keuzes die ervoor zorgen dat alle media uitingen die betaald worden door de staat niet het zoveelste slappe neoliberale aftreksel zijn die stilstand en achteruitgang bevorderen met plat vermaak en inhoudsloos tijdverdrijf. Kwaliteit moet weer de boventoon voeren als we betalen voor media uitingen. De kosten mogen niet meer opgaan aan bekende gezichten of stemmen die niet op basis van hun inzicht en invloed op de duurzame ontwikkeling, maar op basis van hun op macht gebaseerde visie zendtijd krijgen. Die kosten moeten gestoken worden in het sturen op media uitingen die duurzame ontwikkeling van individuen en dus de maatschappij bevorderen, in het weghalen van storende reclamezendtijd, in het verbeteren van onze cultuur kortom. Een dagje kijken in de studio van een Belgische, Franse of Duitse kwaliteitszender zou verplichte kost moeten zijn voor iedere duurzame bestuurder. Daar kunnen wij in Nederland schrikbarend veel van leren.

Tot zover een eerste schets van wat duurzaamheid wat mij betreft zou moeten zijn. Een basis die uiteraard verder ontwikkeld moet worden. Daarvoor ben je echter zelf aan zet, mocht mijn duurzaamheid ook die van jou zijn.

Inspiratie voor de Avant-garde

Bladerend door een bestuursblaadje wemelt het van de foto’s van veel te grote groepen mensen die luisteren naar een oninteressante spreker. Vaak zijn het sprekers die iets vertellen over een betere administratie van onbelangrijke zaken, betere sturingsmodellen en KPI’s voor dingen die een organisatie niet vooruit helpen of een betere data-analyse om appels met peren te kunnen vergelijken. Suboptimale afspraken in de suboptimale systemen die veel grote organisaties zijn zorgen eerder voor werkverschaffing van de meerderheid dan voor inspiratie van de minderheid, de Avant-garde; koplopers die de organisatie vooruit kunnen helpen dankzij hun visie, inzicht en lef.

Dè uitdaging voor de meeste grote organisaties van vandaag is dan ook het zorgen voor inspirerende verhalen voor die Avant-garde. De neiging om een verhaal te vertellen wat de meerderheid van de werknemers inspireert (dat wil zeggen aanspreekt op de eigen verworvenheden of vaak egoïstische wensen) is echter een hardnekkige natuurlijke neiging. Terwijl die meerderheid van de mensen minder goed dan de Avant-garde in staat is zichzelf of de organisatie vooruit te helpen; omdat men wat meer moeite heeft zich open te stellen voor de zo noodzakelijke ontwikkeling, van zichzelf.

Dat is de reden dat er vooral saaie verhalen vertelt worden. En dankzij het internet en het samenvoegen van organisaties tot steeds grotere eenheden, worden die saaie verhalen aan steeds grotere groepen verteld. En foto’s ervan worden vaak ook nog eens buitengewoon trots rond getweet, zeker als de bijeenkomst in het teken stond van een van de hedendaagse zogenaamd heel goede ‘want disruptieve’ maar teveel mainstream onderwerpen. Kijk eens ik was erbij en behoor dus tot de koplopers. Welnee, om daarbij te horen moet je buitengewoon selectief zijn in het bijwonen van populaire bijeenkomsten over actuele thema’s. Als je ze überhaupt al moet bijwonen. Niets zo veranderlijk immers als actuele thema’s, en een echt lid van de Avant-garde heeft een stabiele, originele en eigen lijn nodig om de vooruitstrevende weg naar de toekomst af te kunnen leggen.

De meerderheid bezweert echter met het vertrouwde saaie verhaal, dat die meerderheid de heel prettige illusie geeft dat men goed bezig is, de voor de conservatieve medemens natuurlijke angst voor vernieuwing. Zo consolideert men het eigen werk, de eigen status, ‘dat wat men altijd al zo gedaan heeft’ oftewel bestaande zaken. Maar begrijp me niet verkeerd; daar is niets mis mee – het is een volstrekt begrijpelijk, want natuurlijk proces. Maar voor vernieuwing; vooruitgang naar een hoger plan van de plaatselijke cultuur of beschaving, is het funest als de middelmaat de toon aan gaat geven, het ritme bepaald en de melodie mag uitkiezen. Iets wat in vrijwel alle op suboptimale democratische gedachten gebaseerde organisaties van individuen gebeurt. In al deze organisaties is het dan ook tijd om te gaan erkennen dat voor iedere verzameling van individuen geldt dat die alleen duurzaam is als de natuurlijke leiders (degenen dus met invloed in plaats van de door kunstmatige systemen en afspraken gerealiseerde macht) die groep op inspirerende – en dus vernieuwende – wijze vertellen waar het heen moet met de wereld in het groot en de organisatie van individuen in het klein, waarom het daarheen moet en hoe alle individuen in de groep dat nieuwe doel gaan bereiken. Dat zal een klein groepje mensen inspireren en de rest opwekken: tot anders denken.

Anders denken; het sleutelwoord voor succesvolle ideeën, individuen en organisaties. Door anders dan voorheen te denken, anders dan veilig, zonder al teveel risico voor je was, en binnen die andere denkwijze vooral te zoeken naar de verbeterpunten voor jezelf, in plaats van voor anderen of de organisatie, ook als je van nature helemaal niet zo van verbetering houdt, creëer je de zo noodzakelijke energie voor jezelf, voor wat je doet en, vooral, voor het waarom van wat je doet.

Zingeving, zelfreflectie en zelf vervulling, drie eerste zetjes die we nodig hebben om vooruit te gaan. Want blijf je, om de meerderheid tevreden te stellen, met saaie, vaak nageaapte verhalen open deuren open doen dan help je ook iemand die van nature minder voorop loopt naar nieuwe doelen natuurlijk niet echt. Je zorgt slechts voor tijdelijk comfort die de voor betreffend individu noodzakelijke verandering weliswaar uitstelt, maar des te schokkender, verwoestender en moeilijker te verwerken maakt wanneer die zich, onvermijdelijk, uiteindelijk wel aandient.

Nee, de fanatiek conservatieve individuen moeten als geen andere mensen geprikkeld worden om hun wordende talenten aan te spreken, in een noodzakelijke nieuwe toekomst, om überhaupt te kunnen overleven, in die toekomst. Iemand die niet vooruit wil zal dat dus uiteindelijk toch wel moeten om mee te kunnen gaan in de evolutie die ieder individu en iedere organisatie continu doormaakt om up to date te blijven; om de juiste energie richting zichzelf te kanaliseren doordat de evolutie het beschavingsniveau van de kudde op een hoger plan heeft gebracht dankzij haar wapen logische verbetering in haar tendens naar het objectieve optimum van een bepaalde plek en een bepaald moment in de tijd.

Iemand die niet vooruit schijnt te willen kent zichzelf dan ook eigenlijk gewoon niet zo goed. Zo iemand denkt in feite alleen maar niet vooruit te willen. Andere dingen dan de ratio spelen op bepaalde terreinen gewoon een grotere rol in zijn denken. Omdat de persoon die met het verfrissende idee kwam, het logische verbeterpunt, hem niet aanstaat, omdat hij zelf dat idee had willen bedenken, of – voor de slimmeriken onder de conservatieven – omdat hij de relativiteit van logische verbeterpunten te goed inziet. Maar niet te onderschatten vaak speelt de begrijpelijke loyaliteit jegens het kunstmatige systeem van de organisatie een grote rol in het afwijzen van de logische verbeterpunten die door de Avant-garde worden aangedragen. Wie is zij om te bepalen dat we die kant op moeten?

Vooruitgang is juist daarom vooral een durven kiezen voor op inzicht gebaseerde invloed in plaats van voor op macht gebaseerde ‘visie’.

Maar laten we nooit vergeten dat als dit soort irrationele, gevoelsmatige overwegingen geen rol zouden spelen bij een groot deel van de wat meer volgzame individuen in organisaties, wij theoretisch gezien binnen de kortste keren een slechts nog rationeel ambtenaren apparaat kunnen hebben dat de treinen spreekwoordelijk weer laat rijden. De politieke constellatie hoeft maar om te buigen naar een partij als de PVV die de nieuwe zondebok, de moslim, op de voor de xenofobe conservatieve fanaticus gebruikelijke en eeuwenoude manier, in de juiste hoek weet te manoeuvreren. Geholpen door armoede als gevolg van een stilstaande status quo met haar onbereikbare bastions van het ‘goede’ leven en, soms ook, (staats)geweld staan de neuzen dan heel snel weer dezelfde maar verkeerde kant op.

Doorgeslagen rationeel denken is de voorbode van het nihilisme. De mens heeft, de juiste, inspiratie nodig.

Gelukkig wordt het mijns inziens niet spannender dan de constatering dat een (fanatiek) conservatief individu in de veiligheid van het midden van de kudde graag op een hem of haar bekende manier mee hobbelt naar de nieuwe noodzakelijke situatie. De nieuwe status quo dus. Die aangegeven wordt door de Avant-garde onder de Homo Sapiens; de Homo Universalis. (Voor de volledigheid: een echte Avant-garde zorgt uiteraard wel dat die status quo en het bijbehorende bastion van Avant Gardisten direct wijzigt, vernieuwt, als aantoonbaar betere individuen zich aandienen.)

Maar een status quo is natuurlijk vaak hardnekkig. Vooral de grotere organisaties, door hun omvang zo nauw gelinkt aan de politiek van het eigen ego, de eigen machtspositie en de status quo, hebben de democratische neiging het de stilstaande werknemer (te) gerieflijk te maken. De kudde hoeft immers niet zo nodig verder te zoeken naar grazige weilanden; het toppunt van de macht, onderdeel worden van de status quo, is immers al bereikt. Een vast contract, eventueel de bijbehorende gouden kettingen zijn de beloning voor zijn buigen voor de macht, voor de kunstmatige en dus suboptimale systemen, begrippen en aannames. De ‘staat van dienst’ of de geschikte wijze waarop betreffende persoon ‘zo sociaal’ opereert in het betreffende netwerk zijn de foutieve redenen om die persoon niet aan te spreken op zijn stilstand. Panta Rhei, alles stroomt. Of zou dat althans moeten doen. Want iemand moet weliswaar zichzelf kunnen blijven, of worden, mensen die weigeren vooruit te gaan, anderen tegenwerken die vooruit willen gaan of in het algemeen vaak onverbloemde haat koesteren tegen de logische verbeterpunten die niet op draagvlak van een bekende meerderheid kunnen rekenen, zijn de politieke dieren bij uitstek, de mensen dus die anderen lastigvallen omwille van de eigen machtswellust, oftewel anderen pesten. Iets dat niet alleen volgens de Arbowet verboden is, het is ook onnatuurlijk gedrag dat ontstaat uit angst voor het onbekende, vernieuwende en uit de drang de status quo ook te behouden als die niet bijdraagt aan vooruitgang van het individu. Zij zullen zichzelf dus moeten aanpassen. En hun kracht, het conservatisme, al dan niet van een meer of minder sociale variant, moeten inzetten op de momenten en plaatsen waar een organisatie daar, nu of in de toekomst, wel behoefte aan heeft. Mensen hiertoe inspireren, dat is een uitdaging die hoognodig opgepakt moet worden door de leidende figuren binnen grote organisaties en de samenleving als geheel. En dat kan alleen met een inspirerend verhaal voor de Avant-garde.

De zorg is een zieke markt geworden

Management door standaardisering, uniformering en het opknippen tot de verkeerde delen is een teken van gebrek aan talent voor leidinggeven. Het wordt vaak gedaan door luie mensen zonder visie en inzicht – en door politici.

Sinds kort ben ik gespreksleider van een gespreksgroep waaraan ook bejaarden deelnemen. Bejaarden die een bejaardentehuis niet meer in mogen omdat ze psychisch en lichamelijk niet ziek genoeg zijn volgens de nieuwe regels van de overheid, de WMO. Zogenaamd om kosten te besparen wordt in feite de onbewuste drang naar asociale omgangsvormen gecultiveerd met het maar weer eens herhalen van de mantra van de markt.

De geestelijk verzorger die vroeger deze gespreksgroep leidde mag dat nu niet meer doen; een groepsgesprek is volgens de nieuwe regels geen geestelijke verzorging meer, zeker niet als er ook mensen meedoen die niet onder betreffende geestelijke verzorging vallen. Mensen die in de buurt van het verzorgingstehuis in een aanleunwoning wonen bijvoorbeeld.

Het opknippen tot de verkeerde delen heeft ervoor gezorgd dat een integraal aspect van een beroep, het in een groepsgesprek bespreken van levensvragen, niet meer uitgeoefend kan worden met de ouderen die daar behoefte aan hebben. Wat wel goed en strikt geregeld is, is dat de oudjes ondertussen van de zorginstelling ter plekke per pin moeten betalen voor het bijwonen van de gespreksgroep, die overigens begeleid wordt door vrijwilligers. De nieuwe tijd is meedogenloos voor haar eigen en ons geheugen. Zij weet niets meer, wij proberen te vergeten.

Ook de medische wereld is verworden tot een enigszins chaotisch geheel. Door het alomtegenwoordige gebrek aan logisch verstand, visie en inzicht bij degenen die de besluiten nemen. Hoog tijd dus voor wat opbouwwerk. Gelukkig zal veel vanzelf gaan, omdat de Rationele Ecolutie objectieve besluiten voor verbetering zal afdwingen. Binnen afzienbare termijn zullen we bijvoorbeeld een cyclische beweging zien in de ouderenzorg. Al was het alleen maar zodat minder valide mensen degenen die hen uit bed komen halen weer mogen vragen dan ook van beneden de krant even mee te nemen en degenen die hen onder de douche komen zetten ook accepteren dat iemand liever niet meer doucht – maar wel graag naar de wc wil. Ook als dat niet past in de regels die, zonder zicht op de werkelijkheid, het werk van een verzorgende omschrijven. Oftewel in het algemeen zodat individuele patiënten weer de zorg krijgen die zij nodig hebben en niet de zorg die de verzorgende moet verlenen vanuit de verkeerde motieven; motieven die zaken efficiënter en dus uniformer en daarmee economischer moeten maken, in plaats van – objectief aantoonbaar – kwalitatief beter.

Ons sociale systeem en dus ook de gezondheidszorg wordt verziekt. Aan de basis van deze ziekte staat de westerse versie van democratie en economie, die niet leiders maar irrationele managers, bestuurders en politici aan het roer zet van een nihilistisch, neoliberaal systeem. Mensen die door gebrek aan leiderschap en zonder visie en inzicht weinig verder kunnen kijken dan het eigen ego. Achteruitgang is een keuze, en dit trio van talentloze machtswellustelingen kiest daar iedere keer weer zorgvuldig en zeer bewust voor. De mantra van de markt ondersteund hen hierbij volledig. Maar volledig ten onrechte.

Niet een sociaal netwerk, maar artsen, zorg-managers en vooral bestuurders en politici gaan heden ten dage sociale problemen te lijf, en wel met uniformering van een in de basis fout systeem dat vooral leidt tot het zo efficiënt en winstgevend mogelijk oplossen van problemen – in plaats van het voorkomen van problemen. Spil in dit foute systeem: de productie en verkoop van chemische preparaten die we medicijnen noemen. Terwijl artsen nog steeds op geen enkele manier kunnen bepalen wat de effecten zijn op ons interne ecosysteem van de vooral synthetische medicijnen die ze voorschrijven, worden ze meer dan ooit voorgeschreven. Het is een enorme business geworden, zonder dat iemand weet wat de effecten van het medicijn zijn op de rest van het lichaam.

Al zou met name het fanatiek conservatieve deel van de wetenschappers het maar al te graag willen, voor God spelen; sommige geheimen van moeder natuur kunnen wel ontrafeld, maar niet ‘opgelost’ worden. Wel bewonderd; vanwege haar verleden, heden en toekomst en haar objectief aantoonbare mogelijkheden voor vooruitgang. Aangemoedigd door wetenschap en bedrijfsleven blijven artsen desondanks veel te veel en vaak de verkeerde, synthetische, medicijnen voorschrijven. De gevolgen zijn onduidelijk voor de gezondheid, maar overduidelijk voor de gezondheidszorg. Niet alleen de kosten daarvan rijzen de pan uit, ook het aantal zieke mensen. De vergrijzing vormt voor politici, bestuurders en zorgmanagers een welkom rookgordijn van cijfers, maar ondanks dat zijn we echt niet steeds minder gezond doordat de baby-boom generatie en hun ouders ouder worden. Dat is een misverstand dat ontstaat door denken in kwantiteit in plaats van in kwaliteit.

Ziek worden en beter maken heeft weinig te maken met leeftijd als wel met gezond leven en dus preventie. En dat laatste is, hoewel de wetenschappelijke bewijzen zeer overdadig aanwezig zijn (1), niet interessant. We blijven de meest vieze en objectief aantoonbaar ongezonde dingen eten, drinken, roken en anderszins gebruiken. Tegen de vaak onbewuste menselijke drang tot zelfdestructie lijkt geen medicijn opgewassen.

Uiteraard is er dan ook in de gezondheidszorg een zeer perverse prikkel, de olifant in de kamer die niemand zegt te zien. Hoe meer mensen ziek zijn, hoe meer degenen die werken in de gezondheidszorg natuurlijk verdienen! Zelfs de verzekeraar, die dankzij de mantra van de markt inmiddels zonder daar de benodigde vorm van ambitie voor preventie en terugdringen van het gebruik van (niet-natuurlijke) medicijnen bij te hebben, namelijk met uitsluitend economische motieven als leidraad, bepaald welke behandeling wel en welke niet vergoed wordt.

De wetenschap heeft over het algemeen geen benul welk symptoom het gevolg is van welk echte probleem, en artsen dus ook niet. Maar artsen volgen de wetenschap desondanks over het algemeen blindelings. Op het gevoel van de patiënt, eeuwenoude wijsheden en out of the box ideeën voor aanpak van de basis van het probleem; een ongezonde leefwijze, durven we nauwelijks te vertrouwen. Dieper nadenken en doorvragen wordt gezien als een teken van zwakte van de wetenschap zelf. Een zwakte die tijd en dus geld kost. Er zijn dus moeilijk te interpreteren symptomen maar ‘gelukkig’ duidelijke handboeken, regels en formats en natuurlijk de vele medicijnmerken van de grote farmaceutische bedrijven die na toelating door de overheid vooral passen bij het etiket dat de zorgverzekeraar patiënten opplakt.

De manier waarop omgegaan wordt met de ziekte van lyme is een treurig stemmend voorbeeld, maar hetzelfde gaat op voor andere ziektes, als ms en me. Er zijn symptomen, die per patiënt verschillen en die per patiënt en per probleem ook anders worden opgelost door het interne ecosysteem. Artsen hebben echter uniforme regels waardoor bij een foute analyse als je niet oplet allerhande, bijvoorbeeld reuma-, medicijnen worden toegepast op lyme tot dat de betreffende persoon op de rand van de afgrond toch noch een juiste diagnose krijgt door iemand die doorvraagt en dieper nadenkt over heden, verleden en toekomst van de patiënt. Mensen met ME of MS krijgen afhankelijk van het humeur van de behandelend arts een diagnose MS of ME, of helemaal geen diagnose en worden al dan niet volgestopt met medicijnen die voornamelijk het farmaceutische bedrijfsleven stimuleren, maar de gezondheid van de patiënt op zijn zachtst gezegd ‘niet bevorderen’. Maar gelukkig zijn de toegepaste synthetische medicijnen wel volledig wetenschappelijk onderzocht en toegelaten door de overheid. Dat scheelt wanneer iemand het waagt de beroepsvrijheid van de (‘toch wetenschappelijk opgeleide?’) arts ter discussie te stellen die ervoor zorgde dat u een willekeurige behandeling kreeg voor iets waar u niet aan leed.

Maar hoe ziet preventie er dan uit? Zo eenvoudig als gezond water, gezonde lucht, gezond voedsel gecombineerd met een gezonde, vrije geest en wat beweging zal het toch niet zijn? Natuurlijk wel. Van Aristoteles tot en met Nietzsche waren alle oude filosofen intensief bezig met het belang van gezonde voeding, schone lucht en zuiver water voor een zuivere geest en vice versa. De vaak arbitraire grenzen die in medische handboeken worden aangehouden voor de ene of de andere diagnose zijn voor niemand een oplossing, behalve voor de markt; de farmaceutische industrie, met ijzeren regels en wetten ondersteund door de overheid en overige delen van een overigens achterlijk systeem.

Heeft iemand een etiketje dan volgen de medicijnen vanzelf. Niet of ze passen bij het etiket, maar of ze passen in het systeem met kunstmatige medicijnen is belangrijk. Vandaar dat de homeopathie zo intensief wordt bejaagd door zowel commercie als overheid. De manier waarop de overheid de medicijnboeren aan uniforme regels onderwerpt, gaat niet op voor de homeopathie. Kwakzalvers zijn het, de mensen die niet wetenschappelijk kunnen aantonen dat iets werkt en ‘maar’ plantenextracten gebruiken om het herstellend vermogen van het lichaam zelf te benutten. Dat een medicijn op basis van planten soms al duizenden jaren in gebruik is met zichtbaar effect op de van toepassing zijnde aandoening is irrelevant – omdat het niet past in een relatief nieuw, uitermate bureaucratisch systeem van chemische bestrijdingsmiddelen die zonder blikken of blozen worden toegepast – op de mens zelf.

Desondanks heeft de preventie van kanker door interessant en out of the box wetenschappelijk onderzoek (1) geweldige stappen vooruit kunnen doen. De onderbouwing van de effecten van zogenaamde nutricijnen als geelwortel, groene thee, broccoli, noten, fruit enzovoort bij het voorkomen en bestrijden van beginnende vormen van kanker is indrukwekkend. Preventie wordt in de medische wetenschap door de grote gemene deler echter nogal ondergewaardeerd. Interessant om te onderzoeken of hierbij wellicht een verschil van inzicht in de maakbaarheid van mens en samenleving een rol speelt. Ik vermoed van wel, maar dat terzijde.

Het gros van de activiteiten van de reguliere geneeskunde is gericht op behandeling, van kanker en andere ziektes. Er is geen tijd (want geen geld) voor het allerbelangrijkste middel om de gezondheidszorg goedkoper te maken: door met een integrale blik te kijken naar oorzaken van ziektes en preventie. Terwijl preventie een veel interessantere tak van sport zou moeten zijn voor iedere medicus. Dat bevorderd immers de kwaliteit van leven optimaal, en wel aan het begin van het proces; als het lichaam nog niet ziek is. En misschien dat zelfs de grote voedingsreuzen met een duidelijker focus op preventie eindelijk eens aangepakt kunnen worden. Voedingsreuzen die maar door blijven gaan met ziekmakend voedsel te verkopen aan zoveel mogelijk mensen. De mantra van de markt en de kwantiteit is ten dode opgeschreven, maar wordt nog steeds verpleegd door de zieke aspecten van ons medische systeem.

Het kankerfonds collecteert al jaren voor meer geld voor onderzoek naar nog meer synthetische medicijnen. Als ze bij mij aan de deur komen zeg ik dat ik niet doneer omdat ik vind dat er te weinig met bestaande kennis over preventie wordt gedaan en teveel met nieuwe ‘innovaties’. De medische wetenschap is te intelligent om simpel te denken en heeft niet voor niets het wiel van de gezondheid opnieuw uitgevonden met dank aan de scheikunde en het vermogen steeds weer nieuwe synthetische stoffen te produceren. Die scheikunde moet benut worden zodat we op de heilige markt iedereen een beetje beter kunnen maken. Iedereen… behalve de patiënt. Innovatie is niet per definitie duurzame innovatie.

Zoals Nietzsche al zei: ga weg van de markt. Doe niet mee in een irrationeel systeem. Wordt gezond. Verbeter het systeem, het ecosysteem, jouw ecosysteem. In het groot en in het klein; respectievelijk de aarde, je eigen sociale netwerk en je eigen lichaam. Het juiste voedsel, schone lucht, schoon water en een sociaal netwerk met niveau ondersteunt de helende werking van lichaam en geest zèlf; en dat is de essentie van gezond worden.

Medicijnen kunnen niet genezen wanneer ze niet het lichaam (inclusief de geest) zelf aanzetten tot actie en dus rekening houden met het precaire evenwicht in je interne ecosysteem – en haar oerkracht. En dan nog moet die actie de juiste actie zijn. En welke actie nodig is, is niet eenvoudig te bepalen in het interne ecosysteem van de mens. Zonder toevoegingen gaat dat goed wanneer zowel geestelijk als lichamelijk het juiste voedsel wordt opgenomen, de juiste lucht wordt ingeademd, het juiste water wordt gedronken, etc. Ontstaan er afwijkingen dan zijn chemicaliën over het algemeen vooral onzekere metgezellen van Ziekte zelf.

Begrijp me niet verkeerd; er zijn medicijnen die onmisbaar zijn omdat ze mensenlevens redden, mensenlevens die door wat voor reden dan ook toevallig even niet sterk genoeg waren om bacteriën, virussen of tumoren zelf te kunnen aanpakken. Maar het merendeel van met name de synthetische medicijnen doet meer kwaad dan goed of rekt op zijn best een suboptimale situatie. Een situatie die eenvoudig voorkomen had kunnen worden met een goede objectieve visie op het voorkomen van ziekte, gevolgd door concrete daadkracht om ziekte dan ook te voorkomen.

Zoals de gemiddelde manager ervoor zorgt dat zijn medewerkers in een grote organisatie van alle toeval ontdaan zijn en zich bezighouden met het deelstukje van de verdeelde taart zodat precies duidelijk is wie waarop en wanneer afgerekend kan worden en hoe kan worden voorkomen dat mensen allround worden, zo zorgt de medische wetenschap dat er voor ieder ziekteverschijnsel een deeloplossing is die volledig wetenschappelijk onderzocht en onder controle is.

Natuurlijk is er ook veel literatuur te vinden over interactie van het ene medicijn met het andere, maar de interactie van het lichaam met haar eigen en lichaamsvreemde stoffen is wel te onderzoeken, maar lastig wetenschappelijk te objectiveren. Populatie-onderzoek biedt kansen maar is niet altijd eenvoudig. Al is het alleen maar omdat het veel mensen betreft die over meerdere jaren dienen te worden gevolgd, waarbij zij-effecten van het lokale ecosysteem moeten worden gecorrigeerd. Welhaast het moeilijkste van alles is nodig bij de analyse van dit soort onderzoek: logisch nadenken. Weten is meer dan meten.

Logisch nadenken helpt weliswaar enorm, het is voor de wetenschap vrij onbelangrijk – als het op die wijze nadenken niet wetenschappelijk onderbouwd is. Het moet wetenschappelijk onderbouwd, vrijwel onweersproken en liefst door grote farmacie-bedrijven ondersteund zijn voordat we medicijnen vaak als ware het voedsel gaan aanbieden. Hoe meer omzet hoe meer winst; voor de lobbyclubs in Brussel en de farmaceuten zelf.

Maar worden we ook gezonder? Is het niet beter sommige geheimen van de natuur maar even aan te nemen, en te laten rusten? Durven vertrouwen dat een paar miljoen jaar evolutie vast gezorgd zal hebben dat, indien de randvoorwaarden goed zijn, een lichaam inderdaad, en wel op een wonderbaarlijke manier, zelfhelend is, zoals iedere arts met passie voor zijn vak in plaats van zijn portemonnee u zal kunnen vertellen. Natuurlijk moet het lichaam soms geholpen worden – maar zeker niet door de markt.

Blijven we in de zorg doen wat we tot nu toe deden dan geven we toe aan de neoliberale machtswellust en bijbehorende controle-drang van de uniformeerders die we managers noemen en die net als de farmaceutische industrie maar 1 belang hebben: rijk worden van uw onvermogen integraal te denken en handelen.

Vertrouw dus op de natuur, uzelf en uw lichaam. En op een integraal en objectief denkende vakman, die ook uw arts of apotheker zou kunnen zijn.

 

1: Eten tegen kanker – de rol van voeding bij het ontstaan van kanker – Dr. Richard Beliveau, Dr. Denis Gingras